[1]
Sahid, N., Marianto, M. and -, P. 2019. Resepsi Masyarakat Yogyakarta Terhadap Drama Radio “Parahara Tegalreja”. Mudra Jurnal Seni Budaya. 34, 1 (Feb. 2019), 1-8. DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.629.