[1]
Santosa, H. 2019. Kajian Historis Tentang Gamelan Ketug Bumi. Mudra Jurnal Seni Budaya. 34, 1 (Feb. 2019), 36-44. DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.525.