[1]
Yasa, I.K. 2018. Angsel-Angsel dalam Gong Kebyar. Mudra Jurnal Seni Budaya. 33, 1 (Mar. 2018), 85–92. DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v33i1.324.