[1]
I Ketut Ardana 2009. Fungsi Karawitan Bali Di Yogyakarta : Sebuah Tinjauan Kontekstual. Mudra Jurnal Seni Budaya. 24, 1 (Jan. 2009). DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v24i1.1558.