[1]
Seramasara, I.G.N. 2017. Perubahan Kreativitas Seni Sebuah Proses Simbolis Dalam Kategori Sejarah. Mudra Jurnal Seni Budaya. 32, 2 (Sep. 2017). DOI:https://doi.org/10.31091/mudra.v32i2.108.