Sanjaya, W. A., I. G. Arya Sugiartha, and I. N. Astita. “Struktur Ritme Lagu Curik-Curik Aransemen Gustu Brahmanta Trio”. Kalangwan : Jurnal Seni Pertunjukan, vol. 3, no. 2, Nov. 2017, doi:10.31091/kalangwan.v3i2.239.