(1)
Hutagaol, Y. R.; Prabowo, Z. R.; Pradanto, M. R.; Jatmika, O. B. Lagu Nasional: Sarana Retorika Ideologi Kebangsaan. JOMSTI 2021, 4, 1-11.